bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja w sprawie odpadów z działalności rolniczej

31.03.2020

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  3. obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów działalności rolniczej.

MPK w Koniecpolu sp. z o.o. nie może w związku z tym odbierać tych odpadów w ramach zbiorki odpadów komunalnych.

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 31.03.2020

Dokument oglądany razy: 137
« inne aktualności